Algemene voorwaarden

Onder Speelhoek.nl wordt in deze algemene voorwaarden, en elders op de site, verstaan de firma Van Lindenberg, statutair gevestigd aan de Jutestraat 2-B te Rijssen hierna te noemen: gebruiker. Onder gebruiker wordt verstaan de leverancier, in dit geval Van Lindenberg. De klant kan een koper zijn of huurder of degene die wenst te leasen. 

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; koper of huurder: niet-consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een klant waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële klant voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.
3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
6. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële klant schriftelijk of per mail binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 1)

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Rijssen. Wanneer er als leveringsconditie één van de Incoterms is overeengekomen (internationale leveringsvoorwaarden), zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de klant. De klant  zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. Bij levering en montage ter plekke wordt uitsluitend geboord in muren, wanden, vloeren etc in overleg met en in bijzijn van de verantwoordelijke technische dienst en/of personen en gebeurt geheel op risico van opdrachtgever/koper.

Artikel 5. Levertijd
1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de klant de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens, en een afgesproken aanbetaling, in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
     
Artikel 7. Transport en vrachtkosten
Tenzij schriftelijk door beide partijen nadrukkelijk anders is overeengekomen, worden op alle leveringen aan één adres in Nederland vrachtkosten in rekening gebracht. 
De vrachtprijs hangt af van de omvang en gewicht. De juiste prijs voor de vrachtkosten in het bestelproces zijn altijd bindend. Voor afleveringen buiten Nederland gelden speciale afwijkende tarieven die koper en gebruiker vòòr de totstandkoming van de overeenkomst apart daartoe hebben vastgelegd.

Artikel 8. Technische eisen bij export.
1. Indien de te leveren zaken buiten de Benelux landen moeten worden gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. 
2.Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
Alle andere technische eisen die door de klant aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koop/huurovereenkomst door de klant nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 9. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een klant kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de klant  niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien gebruiker de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode die vermeldt staat en gelijk is aan de termijn genoemd op het ondertekende verkoopformulier.  De garantie geldt niet voor: (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3)
2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De klant heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
4. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan:

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud bij verkoop
1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. In geval van doorverkoop is wederverkoper verplicht om voor de totstandkoming van de koopovereenkomst aan de kopende derde partij duidelijk te maken dat eigendomsvoorbehoud op betreffende goederen rust. Gebruiker kan derhalve met succes dit eigendomsvoorbehoud inroepen tegen deze derde partij in alle gevallen dat wederverkoper niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
4. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
5. Klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
6.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7.De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
8. Indien het gekochte geprogrammeerd is met software, is het niet toegestaan deze te kopiëren zonder de toestemming van G.H. Van Lindenberg.  

Artikel 13. Software en character rechten
De eigendomsrechten van de software en de characters Cor & Gerrit behoren toe aan G.H. van Lindenberg
Het gebruikersrecht wordt door hem verleend door een aankoop van een (kinder-)touchscreen.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud bij verhuur
1.In geval van verhuur door gebruiker aan een huurder blijft de zaak volledig eigendom van de gebruiker.  
2.Alle gehuurde zaken mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
3.De klant is niet bevoegd de gehuurde zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
4. klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, zonder tussenkomst van een autoriteit, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5.De klant dient, na opdracht tot het huren van een zaak voor een langere termijn, de eventuele aanbetaling voor het programmeren en daarbij de huur voor de eerste huurperiode van drie maanden, te voldoen.


Artikel 15. Stop zetten en onderbreken in de huurperiode
In geval van een te ruwe lokatie waarbij de huurder niet zuinig, netjes of als een goed huisvader  met de zaak omgaat zodat de zaak versneld in waarde daalt, en er geen sprake is van normale omstandigheden en een rustig en rendabel verloop van de verhuur,  is verhuurder gemachtigd de huurovereenkomst direct te beëindigen en de zaak op te halen.In dit geval dient de huurder deze kosten te vergoeden en de afgesproken maand huur per maand te blijven voldoen.

Artikel 16. Gebreken; klachttermijnen
1. De klant dient de zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant  na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de klant deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de klant binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 17. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
– in EURO (€)  – exclusief BTW – op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden – exclusief transportkosten – af fabriek
2. Indien gebruiker met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 18. Betaling
1. Indien gebruiker en klant overeengekomen zijn dat op factuur geleverd wordt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum  of binnen 30 dagen strikt netto na de factuurdatum, 
is de klant van rechtswege in verzuim; de klant  is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 19. Incassokosten
1.Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten  ter verkrijging van voldoening voor rekening van de klant . In ieder geval is de klant verschuldigd: over de eerste € 3.000 15% (met een minimum van € 22,50), over het meerdere 
tot € 6.000  10%,over het meerdere tot € 15.000 8%,  over het meerdere tot € 60.000 5%, over het meerdere 3%. 
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 20. Aansprakelijkheid
Gebruiker is jegens de uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 11 (Garantie) van deze voorwaarden.
2.Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker  of haar ondergeschikten;

Artikel 21 Verzekeringen.
1.De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
2.Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11)
3.De aan huurder verhuurde zaken zijn door verhuurder (WA).verzekerd. 
4.Verhuurder plaatst enkel een onbeschadigd toestel en maakt ná het plaatsen er een foto van.
5.De klant/huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor diefstal,vernielingen,beschadigingen en andere gevolgen van oneigenlijk gebruik.   
6.Indien de zaak vermist wordt of dusdanig is beschadigd is dat reparatie niet meer loont, is de schade de catalogus waarde  van een zelfde nieuwe zaak.


Artikel 18. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12)

Artikel 20. Toepasselijk recht
Indien u bij Speelhoek.nl bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Speelhoek.nl als leverancier van producten optreedt. Voor zover de bepalingen van de voorwaarden van Speelhoek.nl hierin niet voorzien, gelden op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen het Nederlandse recht. Mocht het tot een geschil komen dan zal deze worden beslecht bij het Arrondissementsrechtbank te Almelo in de Nederlandse taal.

Artikel 21. Inzage levering en betalingsvoorwaarden
Voordat u bestelt gelieve kennis te hebben genomen van Speelhoek.nl’s leverings- en betalingsvoorwaarden die hier op onze pagina toegankelijk zijn. Indien er nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op via ons e-mail adres info@speelhoek.nl