PRIVACYVERKLARING

Speelhoek.nl, gevestigd aan de Jutestraat 2-B 7461 TR te Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Speelhoek.nl

Jutestraat 2-B

7461TR Rijssen

0548-518444

info@speelhoek.nl

www.speelhoek.nl

VERANTWOORDELIJKE GEGEVENSBESCHERMING

Gerbert van Lindenberg is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Speelhoek.nl. Bereikbaar via info@speelhoek.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Speelhoek.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Bedrijfsnaam

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer(s)

• E-mailadres

• Bankrekeningnummer

• BTW nummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@speelhoek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Speelhoek.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling

• Beheer van geleverde touchscreens

• Verzenden van eventuele nieuwsbrieven en/of reclamefolders

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Om goederen en diensten bij u af te leveren

• Speelhoek.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Speelhoek.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Speelhoek.nl) tussen zit.

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD

Speelhoek.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Speelhoek.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Speelhoek.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES

Speelhoek.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor het verzamelen van persoonsgegevens.

UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speelhoek.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@speelhoek.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Speelhoek.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Speelhoek.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@speelhoek.nl