Ook te lezen in de Algemene Voorwaarden

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Rijssen. Wanneer er als leveringsconditie één van de Incoterms is overeengekomen (internationale leveringsvoorwaarden), zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de klant. De klant  zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. Bij levering en montage ter plekke wordt uitsluitend geboord in muren, wanden, vloeren etc in overleg met en in bijzijn van de verantwoordelijke technische dienst en/of personen en gebeurt geheel op risico van opdrachtgever/koper.

Artikel 5. Levertijd
1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de klant de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens, en een afgesproken aanbetaling, in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
     
Artikel 7. Transport en vrachtkosten
Tenzij schriftelijk door beide partijen nadrukkelijk anders is overeengekomen, worden op alle leveringen aan één adres in Nederland vrachtkosten in rekening gebracht. 
De vrachtprijs hangt af van de omvang en gewicht. De juiste prijs voor de vrachtkosten in het bestelproces zijn altijd bindend. Voor afleveringen buiten Nederland gelden speciale afwijkende tarieven die koper en gebruiker vòòr de totstandkoming van de overeenkomst apart daartoe hebben vastgelegd.

Artikel 8. Technische eisen bij export.
1. Indien de te leveren zaken buiten de Benelux landen moeten worden gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. 
2.Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
Alle andere technische eisen die door de klant aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koop/huurovereenkomst door de klant nadrukkelijk te worden gemeld.